Mikroproduktion - Elnät

Mikroproduktion är en elproduktionsanläggning som installeras i en elnätsanläggning med högst 63 ampere huvudsäkring och 43,5 kW som högsta inmatningseffekt.

Inmatningen till elnätet får inte överstiga uttaget från elnätet under ett år, alltså nettokonsument av el.

Elförbrukning på egenproducerad el är helt skattebefriad.

 

Anslutning av solproduktion

1. Kartlägg förutsättningar för placering och val av utrustning

Undersök förutsättningarna för den plats som ni valt. En god placering är en skuggfri takyta med 30-50 graders lutning i sydligt läge. Generellt sätt kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1 000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. 

2. Inför ditt köp av utrustning

Innan ni köper er utrustning är det viktigt att ni läser våra tekniska villkor. Produktionsanläggningen ska vara trefasig. Detta gör er anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.
För mer information kontakta Lennart Nilsson, 0921-624 40, på vår elnätsavdelning.

3. Ansök om bygglov, bidrag för solenergi och elcertifikat

Regeringen har avsatt stöd till solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem, solel och solvärmehybrid- system. Ansök  om elcertifikat och bidrag för solenergi hos
Energimyndigheten. Kontakta oss, Bodens Energi Nät, för att få anläggningsuppgifter som ni behöver ange i er ansökan om elcertifikat samt när ni ska välja elhandlare. I vissa kommuner krävs också bygglov för att ansluta solenergi. Ta kontakt med er kommun så får ni veta mer.

4. Anlita behörig elinstallatör

Vid installation av en solproduktionsanläggning anlitar ni en behörig elinstallatör som sköter kontakten med oss.

5. Vi monterar en ny elmätare

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning installerar vi en ny elmätare hos er. Detta gör vi kostnadsfritt. Normalt tar det två veckor, från det att elinstallatören har skickat en färdig- anmälan till oss, tills dess att mätaren sitter på plats hos er. När vi har bytt ut er elmätare är anslutningen färdig.

6. Nätnytta

Ni som har Bodens Energi Nät som nätbolag får ersättning 2,4 öre/kWh för all el ni matar ut på elnätet. Ersättningen kommer på er vanliga elnäts faktura.

7. Moms

För att få moms på energiersättning utbetald behöver ni momsregistrera er hos Skatteverket och ge oss ert momsregistreringsnummer.
Från 2017-01-01 är ni befriad från moms om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kr exkl.moms under ett beskattningsår. Om ni är befriad från moms behöver ni inte vara momsregistrerad. Om ni redan är registrerad och uppfyller kraven för befrielse ska ni lämna in en ändringsanmälan till Skatteverket och sedan anmäla det till oss, Bodens Energi Nät AB. Information om moms vid mikroproduktion ses på skatteverket.se

8. Försäljning av överskottsel till en elhandlare

När ni har anslutit upp en mikroproduktionsanläggning får ni en anvisad elhandlare som tar emot er överskottsproduktion. Den anvisade elhandlaren ni får är den elhandlare som ni köper el av. Kontakta elhandlaren och teckna ett avtal med elpris per kWh. Elhandlaren behöver inte ge er någon ersättning förrän ni har ingått ett avtal. 
Ni kan välja en annan elhandlare till er överskottsproduktion. När ni har tecknat ett avtal med en elhandlare kontaktar de nätägaren (Bodens Energi Nät AB) som styr över er överblivna elproduktion till elhandlaren.
Om ni får Bodens Energi AB som anvisad elhandlare ses information och elpris här.

9. Begär skattereduktion för din egen producerade el

När produktionen just i stunden överstiger den el ni själva förbrukar uppstår  ett överskott av el som matas automatiskt in till elnätet.

För överskottet som matas in till elnätet kan ni få skattereduktion med 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kWh ni matat in till elnätet under ett kalenderår, det vill säga den totala överskottsel du producerat, dock högst så många kWh som ni även förbrukat. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller per anslutningspunkt. 

Vi, Bodens Energi Nät AB, lämnar varje år en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med. För juridiska personer kommer kontrolluppgift också att lämnas men uppgifterna kommer inte att förtryckas i inkomstdeklarationen.

Mer information ses på skatteverket.se